Direct zorgeloos wonen

zonder borgstelling of bankgarantie.

Disclaimer

Algemeen

De webpagina “www.saveon.nl” is eigendom van Savéon B.V., gevestigd te Apeldoorn en houdt aldaar kantoor aan de Paslaan 16 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66151287.

Toepasselijkheid

Door het bezoek aan de webpagina www.saveon.nl (hierna “de Webpagina”) geeft u aan akkoord te zijn met de inhoud en de toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden.

Werkzaamheden Savéon B.V.

De werkzaamheden van Savéon B.V. beperken zich tot het - met behulp van de Webpagina - aangaan van overeenkomsten van opdracht tot het verstrekken van Borggaranties aan verhuurders.

In de uitvoering van bovenbedoelde werkzaamheden ontvangt u geen advies van Savéon B.V. omtrent het al dan niet geven van een opdracht tot het verstrekken van een garantie aan uw verhuurder. Indien u al dan niet besluit tot het geven van een opdracht tot het verstrekken van een Borggarantie aan uw verhuurder is dat uw eigen verantwoordelijkheid.

Werking Webpagina

Savéon B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op de Webpagina. Savéon B.V. kan evenwel niet garanderen dat deze informatie altijd juist en volledig is. Savéon B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuiste en / of onvolledige informatie op de Webpagina.

Savéon B.V. spant zich in de Webpagina zo veel als mogelijk beschikbaar te stellen. Savéon B.V. kan evenwel niet garanderen dat de Webpagina altijd bereikbaar is en juist functioneert. Savéon B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan als de Webpagina niet bereikbaar is of niet goed functioneert

De Webpagina biedt de mogelijkheid opdrachten aan Savéon B.V. te geven. Savéon B.V. heeft evenwel geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Savéon B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen in het elektronisch dataverkeer.

Overige bepalingen

Savéon B.V. valt onder de vrijstelling meldingsplicht Autoriteit Persoonsgegevens (zie Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 11. (Artikel 13 Vrijstellingsbesluit)).

Klachten en opmerkingen omtrent de Webpagina kunnen worden gericht aan de klantenservice van Savéon B.V. (klantenservice@saveon.nl). Na ontvangst van uw klacht krijgt u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord.

Zonder voorafgaande toestemming van Savéon B.V. is het niet toegestaan de inhoud van de Webpagina op welke wijze dan ook te kopiëren, bewerken of publiceren.

Toepasselijk recht en wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden, de Webpagina en het gebruik dat van de Webpagina wordt gemaakt, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen.

Savéon B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden en de (inhoud van) de Webpagina aan te brengen.

Nodig uw huurder uit

Als verhuurder kunt u hier uw huurder uitnodigen om de Borggarantie aan te vragen. Als verhuurder ontvangt u, zodra de Borggarantie is goedgekeurd, de overeenkomst van Borgtocht

"Als vastgoedbeheerder verkrijgen wij door Savéon's Borggarantie de gewenste zekere huurinkomsten voor onze vastgoedbeleggers!"

Menno van der Horst, Directeur-eigenaar MVGM

"Door het afsluiten van de Borggarantie konden wij direct beginnen met het inrichten van onze nieuwe woning en hoefden wij ons geen zorgen te maken over een hoge borgsom."

Diederik en Ellen van den Bosch, huurders nieuwe woning

"Door het afsluiten van de Borggarantie heeft Savéon ons ontzorgt, zonder druk op onze liquiditeit."

mathieu, Cees en Alan van MACH Marketing te Amsterdam